We are using cookies to analyze our traffic With Google analytics. Do you accept?
Yes No
Contact us Private area

GARANTIE CERTIFICAAT

Sinds 01.01.95, voldoen al onze apparaten aan de EG markering en hebben zij het EG label. Onze garantie bedraagt vierentwintig maanden vanaf de datum van fabricatie vermeld op het typeplaatje met uitzondering van de asynchroon motoren (samengesteld uit een rotor en een stator) die een garantie genieten van 5 jaar vanaf de datum van fabricatie. De garantie is strikt beperkt tot het gratis vervangen van een oorspronkelijk en door ons als zijnde defect erkend onderdeel naar aanleiding van een constructiefout of –gebrek en geïdentificeerd als deel uitmakende van het betreffende apparaat. De garantie is niet van toepassing op schade voortvloeiende uit een installatie en/of gebruik die niet in overeenstemming zijn met de voorschriften gevoegd bij ieder apparaat (gebruikshandleiding). De garantie is ook niet van toepassing in geval van duidelijk gebrek aan onderhoud of niet inachtneming van de elementaire regels met betrekking tot de elektrische veiligheid. De garantie dekt niet de natuurlijke slijtage van het apparaat. Het vervangen van onderdelen in het kader van de garantie wordt verricht na verzending van het defecte onderdeel naar onze werkplaatsen, zonder frankeringskosten, vergezeld van een afschrift van de Verklaring van Overeenstemming waarop het serienummer van het apparaat staat vermeld. Alle apparaten zijn voorzien van een typeplaatje dat aan de EG regels voldoet en waarvan een afschrift zich bevindt in de Verklaring van Overeenstemming (serienummer, datum van fabricatie, elektrische eigenschappen …). In het geval men van mening is dat de schade alleen hersteld kan worden in onze werkplaatsen en na voorafgaande instemming van onze diensten, kan het apparaat dat binnen het kader van de garantie valt, door de Distributeur verzonden worden zonder frankering. In geval van reparatie of herstel van een apparaat dat niet in het kader van de garantie valt, is het vervoer naar en van de werkplaats voor rekening van de Distributeur. De onderdelen en de arbeidskosten worden gefactureerd tegen het vigerende tarief (tarief vervangingsdelen – uurtarief – arbeidskosten). Men kan vooraf een offerte aangeleverd krijgen.


Koffiemolens die niet meer de oorspronkelijke SANTOS slijpschijven hebben, kunnen niet gedekt worden door de garantie. De garantievoorwaarden, de voorwaarden met betrekking tot reparaties, herstel, van de espresso koffiemolen, zijn vervat in een aparte handleiding. Onze garantie dekt niet de betaling van boetebedingen, vergoeding van directe en indirecte schade en in het bijzonder dekt onze garantie niet enige winstderving voortvloeiende uit de niet-conformiteit of gebrekkigheid van de producten, aangezien de globale aansprakelijkheid van SANTOS beperkt is tot de verkoopprijs van het geleverde product en de eventuele reparatie van defecte producten.


Indien een gebrek zich mocht voordoen tijdens de garantie periode, moet de Distributeur, behoudens andersluidende en schriftelijke instemming van SANTOS, tegen zijn klant zeggen dat hij het defecte product niet meer mag gebruiken. Een zodanig gebruik zou alsdan SANTOS ontslaan van iedere aansprakelijkheid.


Vaulx en Velin, : 01/01/2012

}